۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۶:۳۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ محمد شیخان:  اسالم مهد صنعت بود

چرا شفارود و صنایع چوب را به تعطیلی کشاندند؟

غیرت تالشی به جوش آمده و اجازه نمی دهیم تا عده ای از بیرون استان برای اسالم تصمیم بگیرند.