گیل خبر/ 18-21 دمای مطلوب زندگی؛با پوشیدن لباس گرم و مناسب در خانه و محل کار و تنظیم درجه وسایل گرمایشی در مصرف گاز صرفه جویی کنیم