۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۶:۳۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ برای تردد در شب، لباس رنگ روشن بپوشید تا رانندگان بتوانند بهتر شما را ببینند.

از وسائل رنگ روشن مثل کیف یا کاغذ و از وسایل نورانی مثل چراغ دستی استفاده کنید.

موتورسوران و رانندگان ماشین های کشاورزی هم برای دیده شدن از شبرنگ های بازتابنده استفاده می کنند.