رقابت ۱۳۱ داوطلب برای کسب ۳ کرسی مجلس؛
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰۹:۴۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 9 دقیقه

در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه رشت و خمام اعلام شد.

گیل خبر/ آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رشت و خمام منتشر شد.

در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

-۱ آقای آرمان آراسته فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۱۵
-۲ آقای سیدعلی آقازاده دافساری فرزند سیدکاظم مشهور به سردارآقازاده کد نامزد ۵۲۱
-۳ آقای مجید ابراهیمی ماسوله فرزند حسین کد نامزد ۵۱۱
-۴ آقای محمدرضا احمدی سنگر فرزند کریم مشهور به احمدی سنگری کد نامزد ۵۱۴
-۵ آقای اردلان استاد فرزند محمدعلی مشهور به اردالن کد نامزد ۵۱۸
-۶ آقای ناصر اشرافی سیاهمزگی فرزند محمد کد نامزد ۷۴۵
-۷ آقای رضا اکبری چیرانی فرزند محمد کد نامزد ۵۲۲
-۸ آقای کاظم اکرمی رفیع فرزند محرمعلی کد نامزد ۵۲۴
-۹ خانم نجمه باغبان بوساری فرزند حسین مشهور به نجمه کد نامزد ۵۲۶
-۱۰ آقای امیررضا بخشنده فرزند یحی کد نامزد ۵۲۸
-۱۱ خانم لیلا بذرکارخطیبانی فرزند غالمرضا کد نامزد ۵۲۹
-۱۲ آقای مصطفی بلورچی فرزند فریدون کد نامزد ۵۳۱
-۱۳ آقای کورش بهرامی فرزند حسین مشهور به کورش کد نامزد ۵۳۳
-۱۴ خانم معصومه پرسا فرزند اسمعیل مشهور به سهیال کد نامزد ۵۳۵
-۱۵ آقای سجاد پرویزی مریدانی فرزند حسن کد نامزد ۵۳۶
-۱۶ آقای نعمت اله پژوهنده دهبنه فرزند احمدعلی کد نامزد ۵۳۷
-۱۷ خانم فیروزه پورزرنگار فرزند محمدرضا کد نامزد ۵۳۸
-۱۸ آقای مهدی پورشهباز فرزند شهباز کد نامزد ۵۳۹
-۱۹ خانم معصومه پورمحمودی نوشری فرزند مهدی مشهور به بهاره کد نامزد ۵۴۱
-۲۰ آقای کامران پوریوسف طارمسری فرزند گداعلی کد نامزد ۵۴۲
-۲۱ آقای محمدابراهیم پیریوسفی فرزند حسن مشهور به جعفر کد نامزد ۵۴۳
-۲۲ آقای مهدی تربیت فرزند یداله مشهور به مهندس کد نامزد ۵۴۵
-۲۳ آقای وحید جباری فرزند خلیل کد نامزد ۵۴۸
-۲۴ آقای علی جمالی ارم ساداتی فرزند نصراله مشهور به علی کد نامزد ۵۵۱
-۲۵ آقای مهدی جوادپور فرزند سمران مشهور به جوادی کد نامزد ۵۵۲
-۲۶ خانم کبری جوادپورسماک فرزند غالمرضا کد نامزد ۵۵۳
-۲۷ آقای محمود جودی نودهی فرزند طاهر کد نامزد ۵۵۴
-۲۸ آقای رامین چهره ای فرزند احمد مشهور به رامین کد نامزد ۵۵۶
-۲۹ آقای رضا حاجتی فرزند محمد مشهور به رضا کد نامزد ۵۵۷
-۳۰ خانم آمنه حبیبی مالفجانی فرزند عین اله کد نامزد ۵۵۸
-۳۱ آقای محمد حج فروش فرزند کریم کد نامزد ۵۵۹
-۳۲ آقای محمدفاضل حدادیان نژاد فرزند حسین مشهور به محمد کد نامزد ۵۶۱
-۳۳ آقای مجید حسنی فرزند حسین مشهور به مجید کد نامزد ۵۶۲
-۳۴ آقای محمدصادق حسنی جوریابی فرزند علی اصغر کد نامزد ۵۶۳
-۳۵ آقای سرتیب حسین پور فرزند بابا کد نامزد ۵۶۵
-۳۶ آقای سیدکمال حسین پورفوشازدهی فرزند میرآقا کد نامزد ۵۶۶
-۳۷ آقای سیدحسن حسینی خشت مسجدی فرزند سیدحبیب کد نامزد ۵۶۹
-۳۸ آقای رضا حسینی زهنده فرزند عطاءاله کد نامزد ۷۴۳
-۳۹ آقای جواد حقانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۷۱
-۴۰ آقای صادق حق شناس بسته دیمی فرزند تراب کد نامزد ۵۷۲
-۴۱ خانم فهیمه خطیب باشی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۵۷۴
-۴۲ خانم نرجس خلیلی نیای لیمودهی فرزند رضا مشهور به – کد نامزد ۵۷۵
-۴۳ آقای سیداحمد خوبرفتارشالکوهی فرزند میرمحمدعلی مشهور به شالکوهی کد نامزد ۵۷۶
-۴۴ آقای سیدجلال خوشحال شاقاجی فرزند سیدحسن مشهور به آقا سید کد نامزد ۵۷۷
-۴۵ آقای آصف داداشی فرزند فتح اله مشهور به آصف کد نامزد ۵۷۸
-۴۶ آقای نقی درجزی قاضیانی فرزند عیسی کد نامزد ۵۷۹
-۴۷ آقای سیدکاظم دلخوش اباتری فرزند سیدتراب کد نامزد ۵۸۲
-۴۸ آقای محمدحسین دهسرائی ثابت فرزند محمودرضا مشهور به سهیل کد نامزد ۵۸۳
-۴۹ آقای رحیم رجب پور فرزند کریم کد نامزد ۵۸۶
-۵۰ آقای محمد رحیم فرزند ابراهیم مشهور به امیر کد نامزد ۵۸۷
-۵۱ آقای محمد رشتی زاده فرزند علی کد نامزد ۵۸۹
-۵۲ آقای حسین رضائی فرزند نبی اله کد نامزد ۵۹۲
-۵۳ آقای وحید رضائی چلمه سرا فرزند جمشید مشهور به وحید کد نامزد ۵۹۳
-۵۴ آقای ابراهیم رضامهدی فرزند حسین مشهور به بهروز کد نامزد ۵۹۱
-۵۵ آقای کیانوش رفیعی فرزند احمد مشهور به استاد رفیعی کد نامزد ۵۹۴
-۵۶ آقای محمد رنجی شیشه گورابی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۵۹۵
-۵۷ آقای داود روستائی فرزند اسمعیل مشهور به ندارم کد نامزد ۵۹۸
-۵۸ آقای جلال رهبری فرزند داود کد نامزد ۵۹۶
-۵۹ آقای مجتبی رهنمای چوبری فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۵۹۷
-۶۰ آقای مرتضی زنگنه فرزند حکمعلی کد نامزد ۵۹۹
-۶۱ آقای محمدرضا زیبائی فرزند گلعلی مشهور به رضا کد نامزد ۶۱۲
-۶۲ آقای شاهین ساده فرزند بهزاد مشهور به شاهین کد نامزد ۶۱۳
-۶۳ آقای سینا ساعی صومعه سرائی فرزند صالح کد نامزد ۶۱۴
-۶۴ آقای علی سجودی فرزند رضاعلی مشهور به علی کد نامزد ۶۱۵
-۶۵ آقای محمدمهدی سرگل فرزند حسن مشهور به حجت کد نامزد ۶۱۶
-۶۶ آقای محمد شاه محمدی فرزند محمود مشهور به محمد شاه کد نامزد ۶۲۱
-۶۷ آقای سجاد شکوری فرزند محمدحسین مشهور به – کد نامزد ۶۲۳
-۶۸ آقای علیرضا شکوهی فرزند علی اصغر کد نامزد ۶۲۴
-۶۹ خانم سیما شورای رودی فرزند غالم محمد کد نامزد ۶۲۸
-۷۰ خانم فاطمه شیرزاده فرزند رجبعلی مشهور به شیرزاد کد نامزد ۶۲۹
-۷۱ آقای محمود صابری مطلق فرزند مرتضی کد نامزد ۶۳۱
-۷۲ آقای عباس صباحی قاضیانی فرزند اکبر کد نامزد ۷۴۴
-۷۳ آقای محمدرضا صدقی میشامندانی فرزند مهدی کد نامزد ۶۳۴
-۷۴ آقای محمد صراط فشخامی فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۳۵
-۷۵ آقای محمد عابدی فرزند محمداسمعیل کد نامزد ۶۳۸
-۷۶ آقای محمد عابدی بلسی فرزند محمدجعفر مشهور به – کد نامزد ۶۳۹
-۷۷ آقای جعفر عباس زاده اوماسالن علیا فرزند نورهللا مشهور به پویا کد نامزد ۶۴۳
-۷۸ آقای علی اکبر عباسی تجدد فرزند علی اصغر مشهور به امیر کد نامزد ۶۴۴
-۷۹ آقای مهدی عسکری چافوچائی فرزند غلامعلی مشهور به مصطفی کد نامزد ۶۴۵
-۸۰ آقای سیدامیرحسین علوی امندانی فرزند میرشمس کد نامزد ۶۴۶
-۸۱ آقای رسول علی پور فرزند جواد مشهور به رضا کد نامزد ۶۴۷
-۸۲ آقای محمدرضا عوض نیا فرزند تقی مشهور به وحید کد نامزد ۶۵۳
-۸۳ آقای ابوذر غریبی فرزند هیبت کد نامزد ۶۵۵
-۸۴ آقای ضیاء غیوری کودهی فرزند رضا کد نامزد ۶۵۶
-۸۵ آقای حسن فتحی نژاد فرزند گداعلی مشهور به زنجفیلی رشتی کد نامزد ۶۵۷
-۸۶ آقای بهروز فرج بستی فرزند پرویز مشهور به خیر کد نامزد ۶۵۸
-۸۷ آقای علی فرجودماسوله فرزند سیروس مشهور به سعید کد نامزد ۷۴۶
-۸۸ آقای اکبر فردوس فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۶۶۱
-۸۹ آقای جلال فردی مقدم نشرودکلی فرزند محمد مشهور به فردی کد نامزد ۶۶۲
-۹۰ آقای علیرضا فروغی چوبری فرزند مظفر مشهور به داود کد نامزد ۶۶۵
-۹۱ آقای مهدی فالح فرزند اسحق کد نامزد ۶۶۷
-۹۲ آقای احمدعلی فالح دلچه فرزند مرحوم نصیر کد نامزد ۶۶۸
-۹۳ آقای رجب علی فلیحی فرزند محمدصادق کد نامزد ۶۶۹
-۹۴ آقای رحمان قربانی درزی محله فرزند عباس مشهور به عمران کد نامزد ۶۷۲
-۹۵ آقای امیر کاظمی فتلکی فرزند جواد مشهور به امیر کد نامزد ۶۷۶
-۹۶ آقای مهدی کاظمی پوردهبنه فرزند قربانعلی کد نامزد ۶۷۵
-۹۷ آقای محمدرضا کاظمی گیساوندانی فرزند علی کد نامزد ۶۷۷
-۹۸ آقای میالد کریمی فرزند بهروز مشهور به کریمی کد نامزد ۶۸۲
-۹۹ آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی فرزند حافظ کد نامزد ۶۸۴
-۱۰۰ آقای امین کوچکیان پور فرزند جلیل کد نامزد ۶۸۳
-۱۰۱ آقای یاشار کیانی تکرمی فرزند حسن مشهور به یاشار کد نامزد ۶۸۵
-۱۰۲ آقای علی گلشنی گلباغی فرزند حسن کد نامزد ۶۸۶
-۱۰۳ آقای مهدی لطفی چهارده فرزند حسین کد نامزد ۶۸۷
-۱۰۴ آقای علیرضا لطیفی خشت مسجدی فرزند ابوطالب مشهور به حمید کد نامزد ۶۸۸
-۱۰۵ آقای حسین محمودی فرزند محمود کد نامزد ۶۹۳
-۱۰۶ آقای محمد محمودی بالاگفشه فرزند حسن کد نامزد ۶۹۴
-۱۰۷ آقای سیدمرتضی مصطفویان فرزند میرحسن کد نامزد ۶۹۶
-۱۰۸ آقای سیدرضا مطهری فرزند سیدمحمد مشهور به مطهری کد نامزد ۶۹۷
-۱۰۹ آقای هادی معتمدی میشامندانی فرزند حسن کد نامزد ۶۹۸
-۱۱۰ آقای میلاد ملکی تکرمی فرزند علیرضا مشهور به تکرمی کد نامزد ۶۹۹
-۱۱۱ آقای حجت منگنه چی فرزند عباس کد نامزد ۷۱۲
-۱۱۲ خانم معصومه موسی زاده پاسکیابی فرزند محمد کد نامزد ۷۱۶
-۱۱۳ آقای حمیدرضا مهربخش فرزند احمد کد نامزد ۷۱۳
-۱۱۴ آقای جواد مهریارچوبری فرزند محمدعلی مشهور به مهیار کد نامزد ۷۱۴
-۱۱۵ آقای رامین مهمان پرست نودهی فرزند داود کد نامزد ۷۱۵
-۱۱۶ خانم سیده مریم میرابراهیمی میان گفشه فرزند سیدعباس کد نامزد ۷۱۷
-۱۱۷ آقای کیوان میرزائی فشالمی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۷۱۸
-۱۱۸ خانم زهرا نامورعربانی فرزند جمشید کد نامزد ۷۲۲
-۱۱۹ آقای امیر نجاتی فرزند احداله مشهور به امیر کد نامزد ۷۲۳
-۱۲۰ آقای اسمعیل ندیمی ایشمان کماچالی فرزند حسین کد نامزد ۷۲۴
-۱۲۱ آقای محمد نظامی فرزند فرهاد کد نامزد ۷۲۶
-۱۲۲ آقای شهریار نقوی فرزند رستم کد نامزد ۷۲۷
-۱۲۳ آقای محمدباقر نوبخت حقیقی فرزند مرتضی کد نامزد ۷۴۲
-۱۲۴ آقای داریوش نورمعبودی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۷۲۸
-۱۲۵ آقای مسعود نیک چهره گل افزائی فرزند یوسف کد نامزد ۷۲۹
-۱۲۶ آقای سیدمحمدحسن واحدی واعظ فرزند سیدروشن کد نامزد ۷۳۵
-۱۲۷ آقای دیانوش هدایتی مشکله فرزند قاسم مشهور به موسیقی احساس کد نامزد ۷۳۲
-۱۲۸ خانم صبیحه همدمی خطبه سرا فرزند بهریش مشهور به سبیکه کد نامزد ۷۳۳
-۱۲۹ آقای علی هندی چوالبی فرزند مرتضی مشهور به امیر کد نامزد ۷۳۴
-۱۳۰ آقای مهرداد یزدانی فرزند البرز کد نامزد ۷۳۷
-۱۳۱ آقای محمدعلی یونس زاده مرخالی فرزند محمدتقی کد نامزد ۷۴۱

ضمنا اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۲ آغاز می شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

کیا عاشوری مشکله فرماندار شهرستان رشت
مرکز حوزه انتخابیه رشت و خمام