گیل خبر/ گاز سرمایه ملی و متعلق به همه نسل ها می باشد، آن را بهینه و درست مصرف کنیم.

روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان