۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۱:۱۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ کمربند ایمنی وسیله ای است که کارآمدی آن در کاهش تلفات انسانی و جراحت ناشی از حوادث رانندگی به اثبات رسیده است.

بستن کمربندی ایمنی یک کار تفننی و تشریفاتی نیست بلکه یک نیاز و ضرورت جهت حفظ جان شما و سایر سرنشینان خودرو می باشد.
استفاده از کمربند ایمنی باعث کاهش محدودیتها و خسارت ناشی از حوادث رانندگی است.