گیل خبر/ استفاده از گاز طبیعی به منظور گرمایش استخرهای خانگی از ابتدای آذرماه تا پایان بهمن ماه ممنوع می باشد.