آغاز عملیات جوی جدول حد فاصل چهار راه حکیم نظامی تا مسجد آبروان در جهت هدایت آبهای سطحی توسط شهرداری بندر آستارا

گیل خبر/ آغاز عملیات جوی جدول حد فاصل چهار راه حکیم نظامی تا مسجد آبروان در جهت هدایت آبهای سطحی توسط شهرداری بندر آستارا