گیل خبر/ وقتی هوا آفتابی است بهتر است درجه وسایل گرمایشی را کم کنید تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده کنید.