وزیر خارجه پیشین ایران در نشست خانه اندیشمندان با موضوع مهاجرت نخبگان گفت: توسعه باید انسان محور باشد، انسان محور توسعه است. کسی که در جنگ مقاومت کرد، کسی که در برابر تحریم مقاومت می کند، کسی که باعث شد جنگ ۲۰۰۲ به ایران نیاید و به عراق برود، «مردم» است.

گیل خبر/ به گزارش انتخاب:وزیر خارجه پیشین ایران در نشست خانه اندیشمندان با موضوع مهاجرت نخبگان گفت: توسعه باید انسان محور باشد، انسان محور توسعه است. کسی که در جنگ مقاومت کرد، کسی که در برابر تحریم مقاومت می کند، کسی که باعث شد جنگ ۲۰۰۲ به ایران نیاید و به عراق برود، «مردم» است.


بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

مهاجرت با آرزو و امید حل نخواهد شد.

مشکل عمده نگرش ماست که مزیت نسبی ایران را فدای حوزه هایی کردیم که در انها مزیت نداریم.

نگاه مردم محور در ابتدای انقلاب باعث شد نفوذ گسترده ای هم در داخل کشور داشته باشم هم در جهان/ توانمندی و بازدارندگی ما انسان محور است.

کسی که جنگ را مقاومت کرد و در برابر تحریم مقاومت کرد کسی که باعث شد جنگ ۲۰۰۲ به ایران نیاید و به عراق برود اینها ابزار ما نبودند اینها مردم ما بودند.

هر چه فاصله ما با مردم بیشتر شد توانمندی ما هم کمتر شد لذا جاذبه ای نیس که مردم را نگه دارد و جذب کند.

از هر کسی که می خواهد مهاجرت کند، علتش را بپرسید، می گوید از آینده خود و فرزندانش نگران است .