گیل خبر/ پس از اتصال شیلنگ وسایل گاز سوز به وسیله گازسوز با استفاده از بست فلزی، از کف صابون جهت اطمینان از عدم نشت گاز استفاده کنید.