شروع عملیات پیاده رو سازی در ضلع جنوبی بلوار جانبازان در جهت تامین مسیر پیاده رو و تسهیل در تردد عابرین و ساکنین منطقه توسط شهرداری بندر آستارا

گیل خبر/ عملیات پیاده رو سازی در ضلع جنوبی بلوار جانبازان روبروی مسکن معلولین در جهت تامین مسیر پیاده رو و تسهیل در تردد عابرین و ساکنین منطقه توسط شهرداری بندر آستارا آغاز شد.