۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۶:۰۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ تعریض خیابان رسالت (حاشیه کانال جنب برنجکوبی درخشان) توسط شهرداری سیاهکل