شروع عملیات جوی جدول در خیابان امام از بازار نور تا بانک ملت در جهت اصلاح شبکه هدایت آبهای سطحی منطقه توسط شهرداری بندر آستارا

گیل خبر/ عملیات جوی جدول در خیابان امام از بازار نور تا بانک ملت در جهت اصلاح شبکه هدایت آبهای سطحی منطقه توسط شهرداری بندر آستارا شروع شد.