محکومیت یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی نقض شد/ جزئیات رای دیوان عالی کشور

صدور رایی از شعبه اول دیوان عالی کشور درمورد نقض حکم محکومیت یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی قابل توجه است.

گیل خبر/ به نقل از فرهیختگان؛ در بخشی از این رای آمده است: «دادگاه خودرو نامبرده را از ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالیها از آن سوءاستفاده نموده حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است. حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمی باشد بلکه فی الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است، زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد»