۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۱۹:۰۶ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

 گیل خبر/ نصب چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال پارک کودک توسط شهرداری سیاهکل آغاز شد.