جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به حواشی بخشنامه اخیر وزارت کشور و انتقاد بسیاری از نمایندگان به این بخشنامه بیان کرد: بخش نامه اخیر وزارت کشور شائبه مدیریت انتخابات آتی مجلس از سوی دولت را تقویت می‌کند. وی افزود: بنده معتقدم وزیر کشور از انتشار این بخشنامه مطلع بوده است چراکه این بخشنامه خطاب به استانداران صادر شده است. همچنین لغو این بخشنامه تنها یک بخش از کار است و معاون سیاسی وزارت کشور نیز باید در این راستا عزل شود.

گیل خبر/ به گزارش خانه ملت: نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش نامه اخیر وزارت کشور شائبه مدیریت انتخابات آتی مجلس از سوی دولت را تقویت می کند. 

جبار کوچکی نژاد، با اشاره به حواشی بخشنامه اخیر وزارت کشور و انتقاد بسیاری از نمایندگان به این بخشنامه بیان کرد: بخش نامه اخیر وزارت کشور شائبه مدیریت انتخابات آتی مجلس از سوی دولت را تقویت می کند.

وی با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری تاکید کرد: مقام رهبری در این دیدار به مشارکت در انتخابات تاکید داشتند و بیان کردند که مشارکت در انتخابات یک اصل است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس موضوع سلامت در اجرای انتخابات را نیز مورد تاکید قرار دادند، گفت: سلامت در اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور است و وزارت کشور باید انتخابات را به درستی برگزار کند بنابراین هرگونه شائبه عملکردی وزارت کشور می تواند انتخابات را دچار مشکل کند. بنابراین بخشنامه اخیر وزارت کشور شائبه مدیریت انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را تقویت کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشنامه فوق، بخشنامه ای جهت دخالت در امور نمایندگی مجلس است،تاکید کرد: طبق اصول قانون اساسی، نماینده تا آخرین روز مجلسی که منتخب آن شده، نماینده است و باید امور نظارتی خود را انجام دهد و کسی نمی تواند این اصل قانون اساسی را کنار بگذارد.

کوچکی نژاد بیان کرد: بنده معتقدم وزیر کشور از انتشار این بخشنامه مطلع بوده است چراکه این بخشنامه خطاب به استانداران صادر شده است. همچنین لغو این بخشنامه تنها یک بخش از کار است و معاون سیاسی وزارت کشور نیز باید در این راستا عزل شود.

وی با بیان اینکه مردم، نمایندگان را به عنوان مرجع رسیدگی به امور خود می شناسند، تاکید کرد: همچنین باید گفت این قبیل بخشنامه ها باعث می شود تا ارتباط بین مردم و نمایندگان مجلس دچار چالش شده و قطع شود.