شروع عملیات بهسازی و همچنین احداث جدول و کانیوو و پیاده رو سازی در طرفین خیابان دهم شهید رجایی

گیل خبر/  عملیات بهسازی و همچنین احداث جدول و کانیوو و پیاده رو سازی در طرفین خیابان دهم شهید رجایی آستارا آغاز شد.