۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۰:۰۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ انتقال لوله فشار قوی ۱۰۲۰ جهت هدایت آب های سطحی و زیرسازی خیابان حاشیه کانال، جنب برنجکوبی درخشان توسط شهرداری سیاهکل