ادامه عملیات رنگ آمیزی جداول سطح شهر وشروع عملیات آسفالت خ شهید امینیان توسط شهرداری بندر آستارا

گیل خبر/ ادامه عملیات رنگ آمیزی جداول سطح شهر وشروع عملیات آسفالت خ شهید امینیان توسط شهرداری بندر آستارا انجام شد.