گیل خبر/ اجرای عملیات سنگ فرش پیاده روهای ورودی شهر(سیاهکل محله) توسط شهرداری سیاهکل انجام شد