تعویض و نوسازی پرچم های بلوار سفیر امید و پاکسازی درب گمرک و حاشیه ساحل شریعتی به وسیله واحد زحمتکش خدمات شهری شهرداری بندر آستارا

 گیل خبر/ تعویض و نوسازی پرچم های بلوار سفیر امید و پاکسازی درب گمرک و حاشیه ساحل شریعتی به وسیله واحد زحمتکش خدمات شهری شهرداری بندر آستارا انجام شد.