mahar-tavarom

روزنامه اطلاعات نوشت: دولتی و دولتمداری موفق است که گذشته را چراغ راه آینده مردم و کشورش کند. هر دولتی که اسیر علاج واقعه بعد از وقوع شود محصول مدیریتش به روایت امروز مردم «در جا زدن» می‌شود.

گیل خبر/ به گزارش روزنامه اطلاعات:روزنامه اطلاعات از عملکرد دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی مبنی بر «نقد دولت قبل از خود» انتقاد کرد.

 سیاستمدار با فراست کسی است که واقعه را پیش از رخ دادن پیش‌بینی کند و علاج آن را قبل از وقوع بیابد. جامعه ما همواره شاهد تجربه علاج واقعه بعد از وقوع، و گذاشتن همه تقصیرها به گردن گذشتگان بوده که الگوی سیاست‌مداری و مدیریت کشور است و دولتمردانش هنوز و همواره زمزمه می‌کنند «دریغ از پارسال!» علی‌الخصوص که هر دولتی که آمد، اولین شعارش نفی دولت قبلی چه به لحاظ برنامه‌ریزی‌ها یا عملکرد گذشته بوده است! لاجرم، علاج واقعه نه تنها قبل از وقوع دیده نشد که بعد از شوک‌های گوناگون از رویدادهای ناگهان به فکر «علاج» بر می‌آیند! اکنون نیز کشور دچار همین گزاره از عملکرد دولت است! نقد گذشته!

 
اطلاعات در پایان تاکید کرده است: دولتی و دولتمداری موفق است که گذشته را چراغ راه آینده مردم و کشورش کند. هر دولتی که اسیر علاج واقعه بعد از وقوع شود محصول مدیریتش به روایت امروز مردم «در جا زدن» می‌شود.