خوانساری، معاون وزیر ارتباطات در خصوص آمار تعداد کسب و کار‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: آمار‌ها بسیار متعدد است و دلیل آن این است که ما در سکو‌های خارجی ما هیچ احاطه محتوایی نداریم و آمار‌ها براساس حدس و گمان است. وی افزود: به نظر مسائل فنی و محدودیت‌هایی که این سکو‌ها برای همه ایجاد کرده ما نمی‌توانیم آمار دقیقی داشته باشیم.

گیل خبر/ به گزارش انتخاب:خوانساری، معاون وزیر ارتباطات در خصوص آمار‌ تعداد کسب‌ و کار‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: آمارها بسیار متعدد است و دلیل آن این است که ما در سکوهای خارجی ما هیچ احاطه محتوایی نداریم و آمارها براساس حدس و گمان است.

وی افزود: شاید آماری که مرکز فضای مجازی اعلام کردند یکی از معتبرترین آمارها باشد. به نظر مسائل فنی و  محدودیت هایی که این سکوها برای همه ایجاد کرده ما نمی‌توانیم آمار دقیقی داشته باشیم.