۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۲۱:۳۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
 لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(دوشنبه 17مرداد)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(دوشنبه 17مرداد)