تذکر نظام پزشکی به مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در خصوص عدم اجرای تعهدات

گیل خبر/ سازمان نظام پزشکی به مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در خصوص عدم اجرای تعهدات تذکر داد:

متاسفانه شاهد هستیم هرچه از اجرای طرح نسخه الکترونیک میگذرد نحوه پرداخت آن سازمان نسبت به تعهدات قبلی فاصله بیشتری میگیرد.

همانطور که اداره بیمه آن سازمان در وصول حق بیمه ها مصمم بوده و در صورت تاخیر پرداخت حق بیمه (حتی یک روز) بیمه گذاران مشمول جریمه می گردند

در بخش درمان نیز نسبت به اجرای تعهدات خود نسبت به جامعه پزشکی  اهتمام ورزیده و مطالبات جامعه پزشکی را طبق تعهد تسویه نمایید.