۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۲۳:۲۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(پنجشنبه13 مرداد)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(پنجشنبه13 مرداد)