گیل خبر/ با حکم استاندار گیلان، مرتضی رضایی صوفی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان منصوب شد.

مرتضی رضایی صوفی 54 ساله، دارای دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و اهل املش است.

ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان از جمله سوابق رضایی صوفی است.

گفتنی است پیش از این، کیمیا تنهایی عهده دار معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان بود.