ابراهیم رئیسی، رییس جمهور درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اوایل امسال حذف ارز ترجیحی به نحوی اتفاق خواهد افتاد که شوکی به اقتصاد کشور وارد نشود.

گیل خبر/ به نقل از برترین‌ها: ابراهیم رئیسی، رییس جمهور درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اوایل امسال حذف ارز ترجیحی به نحوی اتفاق خواهد افتاد که شوکی به اقتصاد کشور وارد نشود.

مجلس اواخر سال گذشته اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت سپرد.

دولت چند ماه قبل از آن خواستار حذف این ارز شده بود.