گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (یکشنبه 26 دی)