گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه 25 دی)