گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (جمعه 24 دی)