photo ٢٠٢٢ ٠١ ١٣ ١١ ٥٣ ١٣

یک مغازه خشک شویی در مسکن مهر رشت دچار حریق شد.

گیل خبر/ حادثه آتش سوزی در یک باب مغازه خشک شویی در ساعت 7:28 صبح امروز 23 دی ماه 1400 به مرکز کنترل 125 آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

سریعا 31 آتش نشان و افسر ارشد بهمراه 9 دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه واقع در مسکن مهر- مهر 43 اعزام شدند.

رییس سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه به محض رسیدن تیم عملیاتی، شعله های آتش یکباب مغازه خشک شویی را فرا گرفته بود ادامه داد: سریعا با توجه به مهار آتش از گسترش و پیشروی آن به مغازه های همجوار جلوگیری شد.

وی که علت حادثه را در دست بررسی دانست، افزود: با توجه به پشت بام های بهم چسبیده این آتش سوزی گسترشی نداشت و به کسی آسیب جانی نرسید.