گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (پنجشنبه 23 دی)