گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه 20 دی)