گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه 18 دی)