گیل خبر/ مراسم وداع با شش شهید گمنام با سخنرانی سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جست و جوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در گلزار شهدای رشت برگزار شد.

عکس: علی سمرقندی