گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (پنجشنبه 16 دی)