گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (سه شنبه 14دی)