گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه 4 دی)