گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه 29 آذر)