گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه 22 آذر)