مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی نوشت: ۹ هزار ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوارکرده است. دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب: مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی از حداقل ردیف در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد.

میرکاظمی در توئیتی در این باره نوشت: ۹ هزار ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوارکرده است.

وی افزود: دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.