با ابلاغ شهردار رشت؛ سرپرست مدیریت منطقه ۵، سرپرستی معاونت مالی اقتصادی،سرپرست مدیریت منطقه ۳،سرپرست مدیریت سرمایه انسانی منصوب شدند. 

گیل خبر/با ابلاغ شهردار رشت مجتبی خدمت بین دانا به سمت سرپرست مدیریت منطقه ۵، مجتبی ماه پسند به سمت سرپرستی معاونت مالی اقتصادی، محمد دانش شکیب به سمت سرپرست مدیریت منطقه ۳ و همچنین آمنه خدابخشی به سمت سرپرست مدیریت سرمایه انسانی منصوب شدند.