گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت(پنجشنبه 11 آذر)