گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (پنجشنبه 4 آذر)