گیل خبر/ به گزارش فارس، رئیس قوه قضاییه گفت: نباید کسانی‎که امکان استفاده از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند، بی‎دلیل در زندان بمانند. نباید اجازه داد یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و معلوم شود نقص داشته است.

در حال حاضر بیش از حد متعارف کار برای کارمندان و قضات تعریف شده است. باید جلوی لغزش قضات را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code