گیل خبر/ به گزارش شرکت توزیع برق گیلان،برق برخی مناطق گیلان به منظور پاره ای از تعمیرات در جهت بهبود نیرو رسانی، فردا طی ساعاتی قطع خواهد شد.

شهرستان رشت : بلوار سمیه مجتمع کاکتوس و فخب  از ساعت 10تا 12

شهرستان سیاهکل : روستای پاشاکی – تازه آباد – خرارود – مرغداری جلالی – لیشک – مرغداری اعتماد – پناهبندان – پرورش ماهی نوید از ساعت 10تا 12 و چاه آب چالشم از ساعت 10 تا 11:10

شهرستان رضوانشهر : ییلاقات پارگام و دوران از ساعت 10تا 12

کرگانرود : کارخانه پودر ماهی هارپا – لیسار – شیر آباد – شرکت کیلکا پور – باغ منصور لیسار از ساعت 14تا 15:55

منجیل : پست سوئیچ برد نیروی دریایی – کلشتر – مرغداری صادقی – منجیل – کلشتر – هرزویل – تصفیه خانه آب پادگان دریایی – چاه شماره 3 شرکت آب و فاضلاب – جاده منجیل به لوشان – 10تا 12

کیاشهر : صفرا بسته بالا از ساعت 10تا 12

پره سر : برنجکوبی امانی – پره سر – ولی آباد – سه راه نیروگاه – کوهستان پایین – چاه آب رودکنار – پره سر جنب خیابان اصلی از ساعت 8:30 تا 9:30

اسالم : روستای پیر هرات – خالسرا 57 – میانئه – گنگسر – دیگه سرا – روستای دیگر همجوار از ساعت 9تا 11

برنجکوبی بهاری – لمیر سفلی – جامی محله – درازک محله – خرجگیل – مرغداری بالاده – سکینه آباد – بانک ملی اسالم – کوچه مخابرات – سیاهچال از ساعت 13تا 14

شلمان : روستای دریاکنار – کمال پشته از ساعت 9:30 تا 11:30