گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (چهارشنبه 26 آبان)