گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت ( یکشنبه 23 آبان)